طراحی سایت پزشکی و داروخانه

سایت های زیر نسخه نمایشی می باشد

شما می توانید با داشتن یک سایت برای مطب و داروخانه خود سفارشات خود را بصورت آنلاین دریافت کنید.

( تحویل سایت در کمتر از یک هفته کاری )

با سفارش سایت از آرتایار ( دامنه ir رایگان دریافت کنید )

demo-attachment-224-Group-39
demo-attachment-223-Group-28
demo-attachment-222-Group-29
داروخانه
medical_new_1

سفارش آنلاین دارو

سفارش آنلاین + دریافت نسخه

مناسب داروخانه

سایت شماره یک

دامنه ir رایگان

داروسازی
medical_new_2

داروسازی

مناسب معرفی دارو

داروسازان

سایت شماره دو

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_3

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره سه

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_4

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره چهار

دامنه ir رایگان

کلینیک زیبایی
medical_new_5

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک زیبایی

سایت شماره پنج

دامنه ir رایگان

دندان پزشکی
medical_new_6

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و دندان پزشکی

مناسب دندان پزشکی

سایت شماره شش

دامنه ir رایگان

آزمایشگاه و مرکز واکسن
medical_new_7

آزمایشگاه و مرکز واکسن

معرفی پزشک و آزمایشگاه

مناسب آزمایشگاه

سایت شماره هفت

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_8

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره هشت

دامنه ir رایگان

دامپزشکی
medical_new_9

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و دامپزشکی

مناسب دامپزشکی

سایت شماره نه

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_10

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره ده

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_11

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره یازده

دامنه ir رایگان

کلینیک چشم پزشکی
medical_new_12

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک چشم پزشکی

مناسب کلینیک چشم پزشکی

سایت شماره دوازده

دامنه ir رایگان

دندان پزشکی
medical_new_13

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و دندان پزشکی

مناسب دندان پزشکی

سایت شماره سیزده

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_14

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره چهارده

دامنه ir رایگان

کلینیک زیبایی
medical_new_16

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک زیبایی

مناسب کلینیک زیبایی

سایت شماره پانزده

دامنه ir رایگان

دندان پزشکی
medical_new_17

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و دندان پزشکی

مناسب دندان پزشکی

سایت شماره شانزده

دامنه ir رایگان

کلینیک
medical_new_18

معرفی و دریافت وقت

معرفی پزشک و کلینیک

مناسب کلینیک

سایت شماره هفده

دامنه ir رایگان